Port Qasim Bin Qasim Town, Karachi, Sindh, 巴基斯坦海拔高度多少米

经度: 67.3346881, 纬度: 24.7696943

海拔: 8米, 气压: 101KPaPort Qasim Bin Qasim Town, Karachi, Sindh, 巴基斯坦的等高线地图:(点击载入动态地图)

Port Qasim Bin Qasim Town, Karachi, Sindh, 巴基斯坦的海拔等高线地图

搜索其他地方的海拔


海拔相关知识

最近查询